Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Powitanie


Zespół Szkół w Kocku
Warszawska 41
21-150 Kock
tel/fax (81) 859-10-33

Dyrektor szkoły - Ewa Guz

Organ prowadzący szkołę:
Powiat Lubartowski

Sekretariat czynny w godzinach 730 - 1530
e-mail: zskock@o2.pl

IV Zjazd Absolwentów

SekretariatSzanowni Państwo!
Z przykrością informuję, że planowany w dniach 19-20.09.2009r. IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kocku nie odbędzie się z powodu małego zainteresowania absolwentów szkoły spotkaniem. Za zaistniałą sytuację Wszystkich Zainteresowanych serdecznie przepraszam. Dokonane przez Państwa wpłaty zostaną zwrócone w najbliższym terminie na Państwa konto lub podany adres.
Wszelkich informacji udzielę państwu telefonicznie pod numerem 081 8591033 lub drogą elektroniczną  zskock@o2.pl.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Ewa Guz
dyrektor Zespołu Szkół w Kocku

Rekrutacja do projektu "Mój czas..."

SekretariatOd 1 września rozpoczynamy rekrutację na zajęcia ze strzelectwa sportowego i kurs tańca - kolejnych działań w ramach projektu "Mój czas. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w gminie Kock".

Rozpoczęcie roku szkolnego

SekretariatRozpoczęcie roku szkolnego odbędzie sie dnia 1 września 2009r. (wtorek),
godz. 9.00 - Msza Święta
godz. 10.00 - uroczystości w szkole

zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie

przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Zadanie 1) – Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kocku

 

wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr. 2 , którą złożyła firma:

ROMBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe

20-709 Lublin ul. Krasińskiego 3/88

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta jest kompletna , została przygotowana zgodnie z wytycznymi w SIWZ. Wybrana oferta jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu, a co za tym ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt.5 PZP.


PEŁNY TEKST ZAWIADOMIENIA


Poprawkowy egzamin maturalny

SekretariatEgzamin pisemny - 25 sierpnia 2009r. (wtorek) , początek godz. 9.00
Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego zostanie umieszczona na stronie OKE w Krakowie : www.oke.krakow.pl w terminie do 10 sierpnia 2009r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

1) Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kocku
2) Wykonanie chodnika łączącego przy Zespole Szkół w Kocku.

Numer ogłoszenia: 180310 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół , ul. Warszawska 41, 21-150 Kock, woj. lubelskie, tel. 081 8591033, faks 081 8591033.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskock.internetdsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1) Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Kocku 2) Wykonanie chodnika łączącego przy Zespole Szkół w Kocku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie1: Remont dwóch sal lekcyjnych w starym skrzydle szkoły, tj roboty rozbiórkowe, montaż stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne, tynkarskie i malarskie, remont podłóg oraz malowanie korytarza w nowym skrzydle szkoły. Zadanie 2: Wykonanie chodnika łączącego przy szkole z kostki brukowej o grubości 6 cm i powierzchni 175 m2 na podsypce cementowo-piaskowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.40-1, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w artykule 22 ust. 1 PZP oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Posiadają uprawnienia wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opracują ofertę według załączonych formularzy zgodnie z przepisami Ustawy PZP i wymogami SIWZ. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie oceniana na podstawie dostarczonych dokumentów w oparciu o kryterium spełnia/ nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na postawie art.24 Ustawy zamawiający wymaga załaczenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zskock. internetdsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Kocku ul. Warszawska 41 21-150 Kock.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pokój nr 8 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

KOSZTORYS REMONT POMIESZCZEŃ

 

KOSZTORYS WYKONANIE CHODNIKA

Egzamin zawodowy dla absolwentów technikum

Sekretariat15.06.2009r. (poniedziałek) - część pisemna od godz. 12.00 do 14.00
16.06.2009r. (wtorek) - część praktyczna od godz. 9.00 do 13.00 (przybory: kalkulator, ołówek, linijka, gumka)
Na egzaminy należy zgłosić się na 30 min. przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem.
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,822,224 Unikalnych wizyt